Menu
Home Page
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Headteacher Video
Awards
We've had 2 7 1 3 3 3 visitors
Video Controls
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Secondary school admissions open for 2022!

 

 

Secondary school applications for year 6 pupils who are due to start secondary school in September 2022 are now open.

Last year our School Admissions team put together 7 tips to help people, by explaining how the admissions process works, the importance of using all preferences available to them and why they should apply on time.

 

This year the campaign has been updated with additional languages and a focus on encouraging parents and carers to use all five preferences in the first application form, to increase the chance of receiving an offer for a school of preference, as the first preferences aren’t guaranteed.

The 7 tips page includes short animations aimed at children and families which helps to explain the 7 tips.

 

It covers things like:

·         The importance of applying on time, by the published application deadline

·         The benefits of exploring all the schools in the child’s area by visiting their websites and reading their reports

·         The need to include a full list of  school preferences in the first application form to increase the chance of getting a  school of choice

·         Making sure the application form includes essential information such as if the child has a sibling at the school or any additional learning, medical or social needs.

 

The animations and information are also available on the webpage (please see the link below) in the following languages Arabic, Bengali, Cantonese, Czech, English, Mandarin, Romanian, Russian, Somali, Polish, Portuguese and Welsh.

 

Applications for applying for a secondary school place for September 2022 opened on Monday 27 September and close on Monday 22 November 2021.

 

Primary school applications open on Monday 15 November 2021 and close on Monday 10, January 2022.

 

To view the 7 tip guidance and the animation please visit

To apply for a school place please go to

Mae ceisiadau ar gyfer ysgolion uwchradd i ddisgyblion blwyddyn 6 sydd i ddechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi 2022 nawr ar agor. Y llynedd, creodd ein Tîm Derbyn i Ysgolion 7 awgrym da i helpu pobl trwy esbonio sut mae'r broses dderbyn yn gweithio, pwysigrwydd defnyddio'r holl ddewisiadau sydd ar gael iddynt a pham y dylent wneud cais yn brydlon.

 

Eleni mae'r ymgyrch wedi'i diweddaru gydag ieithoedd ychwanegol a ffocws ar annog rhieni a gofalwyr i ddefnyddio'r pum dewis yn y ffurflen gais gyntaf, i gynyddu'r posibilrwydd o gael cynnig mewn ysgol o ddewis, gan nad yw'r dewisiadau cyntaf wedi eu gwarantu.

Mae tudalen y 7 awgrym yn cynnwys animeiddiad byr wedi’i anelu at blant a theuluoedd sy'n helpu i esbonio'r 7 awgrym.

 

Mae'n ymdrin â phethau fel:

·         Pwysigrwydd gwneud cais yn brydlon, erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer gwneud cais

·         Manteision ystyried yr holl ysgolion yn ardal y plentyn trwy edrych ar eu gwefannau a darllen eu hadroddiadau

·         Yr angen i gynnwys rhestr lawn o ddewisiadau ysgol yn y ffurflen gais gyntaf i gynyddu'r siawns o gael ysgol o ddewis

·         Gwneud yn siŵr bod y ffurflen gais yn cynnwys gwybodaeth hanfodol fel a oes gan y plentyn frawd neu chwaer yn yr ysgol neu unrhyw anghenion dysgu, meddygol neu gymdeithasol ychwanegol.

 

Mae'r animeiddiad a’r wybodaeth hefyd ar gael ar y dudalen we (gweler y ddolen isod) yn yr ieithoedd canlynol Arabeg, Bengaleg, Cantoneg, Tsieceg, Saesneg, Mandarin, Rwmaneg, Rwsieg, Somali, Pwyleg, a Phortiwgaleg.

 

Agorodd ceisiadau ar gyfer lleoedd ysgol uwchradd ym mis Medi 2022 ddydd Llun, 27 Medi gan ddod i ben ddydd Llun 22 Tachwedd 2021.

 

Bydd ceisiadau am le mewn ysgol gynradd yn agor ddydd Llun 15 Tachwedd 2021 ac yn cau ddydd Llun, 10 Ionawr 2022.

 

I weld canllaw y 7 awgrym da a'r animeiddiad, ewch i

I wneud cais am le mewn ysgol ewch i

 

Top